Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Naknade građana u primjeni od 11.01.2013.

Stranica prilagođena printeru
ponedjeljak, 25. ožujak 2019.

 

Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama - građanima u primjeni od 11.01.2013.

  Vrsta usluge
Iznos naknade
1. POSLOVI TEKUĆIH I ŽIRO RAČUNA
1.1. OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA  
1.1.1. ugovaranje i otvaranje tekućeg, žiro, deviznog i deviznog žiro računa bez naknade
1.2. VOĐENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNA  
1.2.1. TEKUĆI RAČUNI  
1.2.1.1. vođenje kunskog prometa po računu 8,00 kn/mjesečno
1.2.1.2. vođenje deviznog prometa po računu 5,00 kn/mjesečno
1.2.1.3. vođenje računa umirovljenika 5,95 kn/mjesečno
1.2.2. ŽIRO RAČUNI  
1.2.2.1. vođenje kunskog prometa po računu 8,00 kn/mjesečno
1.2.2.2. vođenje deviznog prometa po računu 5,00 kn/mjesečno
1.3. IZVJEŠĆIVANJE  
1.3.1. redoviti izvadak tekućeg, žiro, deviznog i deviznog žiro računa, dostava na ugovoreni način bez naknade
1.3.2. reizdavanje izvatka tekućeg, žiro, deviznog i deviznog žiro računa na zahtjev klijenta 3,00 kn za jedan mjesec
1.3.3. prometna kartica tekućeg i žiro računa na zahtjev 3,00 kn / stranica
1.3.4. opomena po tekućim računima bez naknade
1.4. ZATVARANJE RAČUNA  
1.4.1. zatvaranje računa domaćih i stranih fizičkih osoba bez naknade
1.5. POSLOVANJE S ČEKOVIMA PO TEKUĆEM RAČUNU  
1.5.1. izdavanje čekovnih blanketa 1,00 kn / čeku
1.5.2. čekovi realizirani preko HP 3,00%
1.5.3. prijava ukradenih/izgubljenih čekova 50,00 kn
1.5.4. poništavanje pogrešno popunjenih čekova 1,00 kn / ček
2. PLATNI PROMET
2.1. KUNSKI PLATNI PROMET  
2.1.1. zadavanje naloga za gotovinske uplate i plaćanje u kunama u poslovnici banke  
2.1.1.1. gotovinske uplate u korist transakcijskih, štednih i kreditnih računa gađana u Banci bez naknade
2.1.1.2. gotovinska plaćanja građana u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci 0,9%, najmanje 5,00 kn,
najviše 100,00 kn
2.1.1.3. gotovinska plaćanja građana u korist računa kod drugih banaka 0,9%, najmanje 5,00 kn,
najviše 100,00 kn
2.1.2. zadavanje naloga za gotovinske isplate i bezgotovinska plaćanja u kunama u poslovnici Banke i JABANET-om  
2.1.2.1. gotovinske isplate s transakcijskih računa i štednih uloga, te isplate na teret odobrenih kredita bez naknade
2.1.2.2. plaćanje s računa građana u korist poslovnih subjekata u Banci 0,9%, najmanje 5,00 kn,
najviše 100,00 kn
2.1.2.3. plaćanje s računa građana u korist računa kod drugih banaka 0,9%, najmanje 5,00 kn,
najviše 100,00 kn
2.1.2.4. opoziv naloga za plaćanje od strane klijenta 10,00 kn
2.1.2.5. JABANET nalozi za prijenos na račune unutar Banke 0,50 kn/nalog
2.1.2.6. JABANET nalozi za prijenos na račune izvan Banke 1,00 kn/nalog
2.1.2.7. mJABA nalozi za prijenos na račune unutar Banke (interni) 0,50 kn/nalog
2.1.2.8. mJABA nalozi za prijenos na račune izvan Banke 1,00 kn/nalog
2.1.3. TRAJNI NALOG I IZRAVNO TEREĆENJE  
2.1.3.1. plaćanje trajnim nalogom s računa fizičkih osoba u korist drugih računa 4,00 kn
2.1.3.2. Izravno terećenje u korist pravnih osoba inicijatora plaćanja s kojima Banka ima zaključen ugovor o izvršenju platnih usluga temeljem platiteljeve suglasnosti* bez naknade
2.1.3.3. opomena za neizvršenja plaćanja putem trajnog naloga zbog nedostatnog pokrića na računu 10,00 kn
  * popis pravnih osoba s kojima Banka ima zaključen ugovor o izvršenju trajnih naloga: HT d.d. za fiksne mreže, HT d.d. – T-mobile, HT d.d. internet, VIPnet, HRT-Hrvatska radiotelevizija
2.2. DEVIZNI PLATNI PROMET  
2.2.1. Nostro doznake  
2.2.1.1. doznake po nalogu fizičkih osoba u inozemstvo 0,30%, najmanje 80,00 kn,
najviše 4.000,00 kn
2.2.1.2. uz opciju OUR (nalogodavac snosi sve troškove) obračunava se dodatna naknada:  
  za doznaku do EUR 10.000,00 70,00 kn
za doznaku od EUR 10.000,00 - 50.000,00 200,00 kn
za doznaku preko EUR 50.000,00 600,00 kn
2.2.1.3. prijenos deviznih sredstva na banku u zemlji 0,15%, najmanje 60,00 kn,
najviše 4.000,00 kn
2.2.1.4. hitno izvršenje doznaka /swift poruka u roku 3 sata 100,00 kn
2.2.1.5. reklamacije po doznaci u inozemstvo: izmjena podataka, poništenje doznake, povrat doznake 100,00 kn + trošak ino banke
2.2.2. Loro doznake  
2.2.2.1. priljevi iz inozemstva za fizičke osobe:  
  za iznos vrijednosti do EUR 500,00 35,00 kn
za iznos vrijednosti od EUR 500,00 - 1000,00 50,00 kn
za iznos vrijednosti preko EUR 1.000,00 0,30%, najmanje 80,00 kn,
najviše 4.000,00 kn
2.2.2.2. priljevi iz inozemstva po osnovi redovne plaće ili mirovine bez naknade
2.2.2.3. priljev iz inozemstva na račun JBŠ otvoren kod druge banke u zemlji, osim priljeva po osnovi plaće i mirovine:  
  za doznaku do iznosa od EUR 1.000,00 20,00 kn
za doznaku preko iznosa vrijednosti od EUR 1.000,00 50,00 kn
2.2.2.4 prijenos deviznih sredstava s računa korisnika iz banaka u RH 0,15%, najmanje 60,00 kn,
najviše 2.000,00 kn
2.2.2.5. doznake s opcijom OUR/trošak na teret ino banke 0,30%, najmanje EUR 10,00,
najviše EUR 50,00
  Banka zadržava pravo da obračuna dodatne stvarne troškove. Kod obračuna naknada koristi se srednji tečaj HNB-a.
3. ŠTEDNJA
3.1. kunska štednja  
3.1.1. otvaranje kunske štednje/uloga bez naknade
3.1.2. prijava ukradenih/izgubljenih knjižica 50,00 kn
3.1.3. isplata po kunskoj štednji drugih banaka 3,00%
3.1.4. izmjene po otvorenim računima 5,00 kn
3.1.6. zatvaranje štedne knjižice bez naknade
3.2. devizna štednja  
3.2.1. otvaranje devizne štednje/uloga bez naknade
3.2.2. polog efektivne valute na štednju bez naknade
3.2.3. polog ino čekova na štednju bez naknade
3.2.4. konverzija valuta na deviznu štednju 1,00%, najmanje 5,00 kn
3.2.5. podizanje prodanih deviza unutar roka od 15 dana u kunama ili devizama 1,00%, najmanje 5,00 kn
3.2.6. istovremena uplata i isplata u roku 15 dana 1,00%, najmanje 5,00 kn,
najviše 400,00 kn
3.2.7. zatvaranje devizne štedne knjižice bez naknade
4. USLUGE INTERNETSKOG I SMS BANKARSTVA
4.1. Internet bankarstvo (JABAnet)  
4.1.1. naknada za internet bankarstvo 10,00 kn/mjesečno
4.1.2. dodatni token - klijent 250,00 kn + PDV
4.1.3. izgubljen/ukraden/oštećen token - klijent 300,00 kn
4.1.4. otkazivanje usluge bez povrata opreme 300,00 kn + PDV
4.1.5. potvrda o plaćanju 5,00 kn
4.2. SMS bankarstvo  
4.2.1. naknada SMS bankarstva 5,00 kn/mjesečno
4.2.2. automatska obavijest o promjeni stanja računa 0,24 kn
4.2.3. obavijest o stanju računa na upit 0,50 kn
4.3. mobilno bankarstvo – mJABA  
4.3.1. naknada za mJABA* 8,00 kn/mjesečno
  * ukoliko je fizička osoba već korisnik Internet bankarstva (JABAnet), mjesečna naknada za mJABA se ne naplaćuje odnosno iznosi 0,00 kn  
5. KARTIČNO POSLOVANJE
5.1. debitna kartica stanovništvo - naknada za izdavanje kartica  
5.1.1. izrada prve kartice i PIN-a 20,00 kn
5.1.2. redovita zamjena kartice 20,00 kn
5.1.3. izrada kartice nakon gubitka ili krađe 40,00 kn
5.1.4. izrada kartice zbog promjene matičnih podataka 20,00 kn
5.1.5. izrada novog PIN-a 10,00 kn
5.1.6. blokada i deblokada kartice (reguliranje statusa kartice) 5,00 kn
5.1.7. upisnina, članarina bez naknade
5.2. debitna kartica stanovništvo - naknada za transakcije  
5.2.1. isplata na bankomatima JBŠ bez naknade
5.2.2. isplata na bankomatima članica MBNet-a 1,00 %, najmanje 7,50 kn
5.2.3. isplata na bankomatima nečlanica MBNet-a 2,00 %, najmanje 11,00 kn
5.2.4. isplata na bankomatima u Europi 3,00 %, najmanje 20,00 kn
5.2.5. isplata na bankomatima izvan Europe 4,00 %, najmanje 30,00 kn
5.2.6. gotovina na POS-u u RH (Fina i HP) - kupnja na POS-u 2,00 %, najmanje 10,00 kn
5.2.7. gotovina na POS-ovima u inozemstvu (ako imaju tu uslugu kartica podržava) 2,00 %, najmanje 30,00 kn
5.2.8. plaćanje na POS terminalima bez naknade
5.2.9. neopravdana reklamacija transakcije karticom 50,00 kn
6. KREDITNO POSLOVANJE
6.1. naknada za prijevremenu otplatu svih vrsta kredita bez naknade
6.2. naknada za izdavanje brisovnice 20,00 kn
6.3. naknada za izdavanje brisovnice i novu uknjižbu 320,00 kn
6.4. naknada za potvrdu o stanju kredita na osobni zahtjev 20,00 kn + PDV
6.5. naknada za izdavanje ovjerene brisovnice kod javnog bilježnika 46,90 kn + PDV
6.6. naknada za HROK na osobni zahtjev (uplata na blagajni/interni prijenos) 20,00 kn + PDV
6.7. pismo namjere za obrtnike 250,00 kn
6.8. naknada za gotovinsku isplatu po stambenim kreditima i tr. obrade 1,00% ili 1,50%
6.9. naknada za HROK (uplata na blagajni/interni prijenos) 100,00 kn
6.10. naknada za slanje opomena bez naknade
6.11. naknada za javnobilježničke troškove ( protest mjenice i sudske troškove), povrat troškova postupka stvarni troškovi
6.12. manipulativni trošak na kredite
bez naknade
6.13. trošak servisiranja na okvirno prekoračenje po tekućem računu bez naknade
6.14. otkazno pismo zbog nepodmirenja dugovanja po okvirnom prekoračenju po transakcijskom računu 150,00 kn
6.15. otkaz ugovora o kreditu 150,00 kn
7. POSLOVANJE SA STRANOM EFEKTIVOM I ČEKOVIMA - MJANJAČNICA
7.1. otkup valute na mjenjačnici 1,00%
7.2. otkup čekova na mjenjačnici 1,00%
7.3. prodaja valute na mjenjačnici 0,50%
7.4. prodaja valute nerezidentima (uz priloženu dokumentaciju) i retransfer 3,00%
7.5. inkaso ino čekova 1,00%, najmanje 5,00 kn,
najviše 150,00 kn
7.6. inkaso strane gotovine 1,00%, najmanje 5,00 kn,
najviše 150,00 kn + stvarni troškovi
7.7. preuzimanje efektivne strane gotovine i čekova od ovlaštenih mjenjača posebni ugovor
8. OSTALI POSLOVI
8.1. izlistavanje kopije čeka/dokumenta na zahtjev 5,00 kn + PDV
8.2. izdavanje raznih potvrda i ovjera trećim osobama 50,00 kn+ PDV
   

 

Naknade za usluge u poslovanju s građanima su u primjeni od od 11.01.2013.

 
 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 22-03-2019
developed by lemax