Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Stambeni kredit za kupnju stana - "BIOCI"

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 22. ožujak 2018.


NAMJENSKI KREDITI ZA KUPNJU STANA – PROJEKT STANOGRADNJE NA LOKACIJI ŠIBENIK-BIOCI (investitor SAGA d.o.o. Šibenik)

Jadranska banka d.d. Šibenik je pripremila povoljne uvjete stambenog kreditiranja za sve vas koji želite kupnju nekretnine od SAGA d.o.o. Šibenik financirati kreditom ove banke.


POGODNOSTI

 • odobravanje stambenog kredita prije provedenog etažiranja nekretnine u zemljišnim knjigama-dovoljan je Predugovor/Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 • povoljna kamatna stopa  3,58 % godišnje, promjenjiva
 • iznos kredita od 20.000,00 do 200.000,00 EUR
 • naknada 1% od iznosa kredita, maksimalno 5.000,00 kuna za korisnike kredita koji posjeduju u banci kunsku ili deviznu štednju najmanje u visini od 10% od iznosa odobrenog kredita ili preko ove banke primaju svoj osobni dohodak ili druga primanja
 • • nema naknade


KREDITNA SPOSOBNOST

Kreditna sposobna je ona fizička osoba kojoj mjesečni anuitet otplate kredita ne prelazi 1/4 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja, a odnosi se na građane koji primaju plaću nižu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti i druge kreditno sposobne osobe, u svojstvu sudužnika. Kreditno su sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/4 njihovih zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja.

U slučaju kad tražitelj kredita ima plaću veću od državnog prosjeka, njegova se kreditna sposobnost izračunava na način da je kreditno sposoban ako mu, nakon odbijanja mjesečnog anuiteta i drugih mjesečnih opterećenja, od mjesečne plaće ostaje 2/3 državnog prosjeka.

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti samo osobe zaposlene kod različitih poslodavaca i samo jedan umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika ili osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita građana koji primaju plaću nižu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 65 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplata kredita građana koji primaju plaću višu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 75 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita za umirovljenike ne može biti veći od 75 godina.

ROK OTPLATE

 • do 25 godina
Banka ne odobrava kratkoročne kredite, odnosno kredite do 12 mjeseci (uključivo i 12-ti mjesec).


KORIŠTENJE KREDITA
 

Krediti se ugovaraju s valutnom klauzulom u EUR .Isplata kredita je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan korištenja. Rok korištenja kredita je 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu. Sredstva se prenose izravno na račun prodavatelja.


OTPLATA KREDITA

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima iskazanim u EUR, u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan uplate, prema planu otplate kredita koji je sastavni dio Ugovora. Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita.


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA


    - izjava o zaplijeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu

   - dvije obiteljske mjenice s mjeničnim očitovanjem potpisane od strane korisnika kredita kao akceptanta i bračnog druga korisnika kredita kao trasanta (uz popis imovine)

   - dvije osobne bjanko mjenice korisnika kredita i sudužnika ako je isti uključen u kredit s mjeničnim očitovanjem.

   - zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika zakorisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu

   - založno pravo (hipoteka) na nekretnini - stanu, u korist banke nakon provedbe Elaborata o etažiranju

   - polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirana od vlasnika nekretnine u korist ove banke.

   

  Iznos mjesečnih anuiteta po stambenim kreditima godišnja kamatna stopa 3,87%

  Iznos kredita EUR 5 godina 10 godina 15 godina 20 godina 25 godina
  20.000 364,55 198,52 143,76 116,82 100,98
  30.000 546,83 297,78 215,65 175,22 151,48
  40.000 729,10 397,04 287,53 233,63 201,97
  50.000 911,38 496,31 359,41 292,04 252,46
  60.000 1.093,66 595,57 431,29 350,45 302,95
  70.000 1.275,93 694,83 503,17 408,86 353,45
  80.000 1.458,21 794,09 575,05 467,26 403,94
  90.000 1.640,48 893,35 646,94 525,67 454,43
  100.000 1.822,76 992,61 718,82 584,08 504,92
  150.000 2.734,14 992,61 1.078,23 876,12 757,35
  200.000 3.645,52 1.985,22 1.437,64 1.168,16 1.009,85   

  Izračun kredita
  Izračun štednje
  Kalkulator valuta
  Tečajna lista
  Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | FAQ | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
  copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
  Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
  zadnja izmjena 22-03-2018
  developed by lemax