Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Lombardni krediti

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.

OBRAZAC O INFORMACIJAMA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA O LOMBARDNOM KREDITU NA OSNOVI OROČENOG POLOGA (depozita) BANKE U KUNAMA ILI U KUNAMA VEZANO UZ VALUTNU KLAUZULU U EUR

1. Podaci o vjerovniku 
 Jadranska banka d.d. Šibenik
 Adresa sjedišta
 Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik
 Matični broj
 3019349
 OIB
 02899494784
 BIC/SWIFT
 JADRHR2X
 Telefon
 +385 22 242 242
 Fax
 +385 22 331 798
 E-mail
 banka@jaba.hr
 Internet stranica
 www.jadranska-banka.hr

2. Opis glavnih značajki kreditnog proizvoda
Vrsta kredita
Lombardni kredit
Korisnik kredita
Korisnik kredita u JADRANSKOJ BANCI d.d. Šibenik (dalje: Banka) može biti fizička osoba – klijent Banke, koja će osobno ili za koju će druga osoba položiti, namjenski oročiti i založiti oročeni depozit u korist Banke, kao uvjet za odobravanje kredita i kao sredstvo osiguranja kredita. Na Korisnika kredita ne primjenjuje se propisana starosna dob sudionika do konačne otplate kredita.
Uvjeti kredita
Iznos kredita: najviše do 95% od iznosa namjenski oročenog novčanog pologa(depozita)

Rok otplate
  • do 36 mjeseci ako se kredit otplaćuje jednokratno
  • do 120 mjeseci ako  se kredit otplaćuje  u jednakim mjesečnim anuitetima
Godišnja kamatna stopa: po dogovorenoj fiksnoj kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročeni depozit  sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima ovisno o dužini roka oročenja depozita uvećana za 2,50 postotna poena godišnje. Kamata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.
Naknade koje proizlaze iz Ugovora o kreditu
Bez naknade
Način korištenja
Korisnik kredita dužan je zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 30 dana od dana odobrenja kredita, u protivnom gubi pravo na kredit.
Isplata kredita vrši se jednokratno, u kunama ili protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita, prijenosom na račun korisnika kredita otvorenog u Banci, a najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Otplata
  1. do 36 mjeseci ako se kredit otplaćuje jednokratno  po isteku ugovorenog roka otplate kredita, u kunama ili kunskoj protuvrijednosti, obračunato po srednjem tečaju HNB-a za ugovorenu valutu, uz obvezni mjesečni obračun i naplatu kamate

  2. ili

  3. do 120 mjeseci ako  se kredit otplaćuje  u jednakim mjesečnim anuitetima u ugovorenoj valuti, koji se uplaćuju u kunama ili kunskoj protuvrijednosti ugovorene valute obračunato po srednjem tečaju HNB-a
Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita. Prvi anuitet dospijeva na naplatu u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je kredit iskorišten. Ako dužnik ne podmiri dospjele obveze u roku od 60 dana, Banka će sve dospjele obveze podmiriti iz oročenog depozita.

Prijevremena otplata kredita
Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti samo uz pismeni zahtjev i uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu, koji su važeći u trenutku prijevremene otplate kredita i uz sklapanje posebnog dodatka Ugovora kod prijevremene djelomične otplate kredita.
Traženi instrumenti osiguranja/Opis instrumenta osiguranja
Deponirana oročena kunska ili devizna štednja koju korisnik kredita ili druga osoba ima u trezoru Banke, na rok minimalno 5 (pet) dana duži, od dana dospijeća kredita, kao namjenski oročeni depozit s ustupom tražbine po računu oročenog novčanog pologa (depozita) u korist Banke.
Deponent može raspolagati oročenim depozitom i pripadajućom kamatom po isteku roka oročenja, odnosno s danom konačne otplate kredita, pod uvjetom da su podmirene sve tražbine koje Banka ima prema deponentu.
Iznimno, na zahtjev deponenta, založenim depozitom može se raspolagati po isteku svakih 6 mjeseci,  razmjerno iznosu obavljene otplate kredita.
Po isteku roka oročenja, sredstva oročenog depozita s pripadajućom kamatom prenose se na račun po viđenju koji deponent ima u Banci.
Deponent ovlašćuje Banku da bez ikakve njegove daljnje suglasnosti, a radi naplate dospjele nenaplaćene tražbine po ugovoru o lombardnom kreditu, može bez intervencije suda koristiti sredstva novčanog pologa i pripadajuću kamatu.
Kreditna sposobnost
Ne utvrđuje se
Osnovna dokumentacija
  • Zahtjev za kredit
  • Preslike važećih osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
Banka po potrebi može tražiti i drugu dokumentaciju.
Primjena uvjeta
Ovi Uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima Jadranske banke d.d. Šibenik u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama, koji su na snazi, kao i drugim aktima Banke kojima se propisuje kreditno poslovanje s fizičkim osobama te će se na sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjivati Opći uvjeti. Primjenjuju se od 22.10.2018.godine i objavljeni su na službenim stranicama Banke http://www.jadranska-banka.hr
Kontakt telefon
022/242-140; 022/242-298

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u valuti EUR)

 Valuta kredita   EUR
 Glavnica kredita  4.750,00
 Rok otplate  36 mjeseci
 Mjesečni anuitet  137,09 EUR
 Iznos novčanog pologa  5.000,00 EUR
 Kamatna stopa na kredit*  2,50%
 Kamatna stopa na depozit*  0%
 Kamata na depozit za razdoblje oročenja (37mjeseci)  0 EUR
 Efektivna kamatna stopa  2,74%
 Interkalarna kamata**  5,21 EUR
 Kamata za razdoblje otplate kredita  190,52 EUR
 Ukupan iznos za otplatu***  4.940,45 EUR
 Ostali troškovi  0 KN

*Kamatna stopa je godišnja, fiksna i nije podložna promjenama za trajanja ugovornog odnosa.
** Iznos interkalarne kamate izračunat je uz pretpostavku da je kredit plasiran 15. dana u mjesecu
*** Ukupan iznos za otplatu uključuje interkalarnu kamatu, glavnicu kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koje bi Korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax