Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Kredit za zatvaranje minusa

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.

OBRAZAC O INFORMACIJAMA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA O NAMJENSKOM KREDITU ZA ZATVARANJE/SMANJENJE DOPUŠTENOG PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU JADRANSKE BANKE d.d. ŠIBENIK GRAĐANIMA

1. Podaci o vjerovniku 
 Jadranska banka d.d. Šibenik
 Adresa sjedišta
 Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik
 Matični broj
 3019349
 OIB
 02899494784
 BIC/SWIFT
 JADRHR2X
 Telefon
 +385 22 242 242
 Fax
 +385 22 331 798
 E-mail
 banka@jaba.hr
 Internet stranica
 www.jadranska-banka.hr

2. Opis glavnih značajki kreditnog proizvoda
Vrsta kredita
Namjenski kunski kredit za zatvaranje/smanjenje dopuštenog prekoračenja/ minusa po tekućem računu u Jadranskoj banci d.d. Šibenik.
Korisnik kredita

Kredit se odobrava klijentima Banke kojima je Banka ukinula ili umanjila dopušteno prekoračenje po tekućem računu. Za iznos odobrenog kredita umanjuje se ili se u potpunosti podmiruje ukinuto/umanjeno dopušteno prekoračenje po tekućem računu.

Minimalna starosna dob sudionika u kreditnom poslu je 18 godina.
Ako se kredit otplaćuje na rok do 12 mjeseci na korisnika kredita ne primjenjuje se propisana starosna dob sudionika do konačne otplate kredita.
Ako se kredit otplaćuje na rok duži od 12 mjeseci:
  • Korisnik kredita koji je radno aktivan u trenutku konačne otplate kredita ne može biti stariji od 67 godina.
  • Korisnik kredita koji je u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit korisnik mirovinskog primanja, u trenutku konačne otplate kredita ne može biti stariji od 75 godina.
Uvjeti kredita

Iznos kredita: do 100.000,00 kn

Rok otplate:
  • MODEL A: do 12 mjeseci 
  • MODEL B: od 13 do 48 mjeseci
Godišnja kamatna stopa: FIKSNA 8,00%
Naknade koje proizlaze iz Ugovora o kreditu
Bez naknade
Način korištenja
Kredit se prenosi na tekući račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku sukladno Općim uvjetima
Otplata

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, prema planu otplate kredita koji je sastavni dio Ugovora. Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita.
Prijevremena otplata kredita
Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti samo uz pismeni zahtjev i uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu, koji su važeći u trenutku prijevremene otplate kredita i uz sklapanje posebnog dodatka Ugovora kod prijevremene djelomične otplate kredita.
Traženi instrumenti osiguranja/Opis instrumenta osiguranja

MODEL A 
  • bez instrumenata osiguranja kredita; 
MODEL B 
  • Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika 
  • Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika 
Suglasnost o provedbi ovrhe na jedinoj nekretnini (samo za kredite u iznosu većem od 13.000,00 EUR-a) ovjerena od strane javnog bilježnika za Korisnika kredita i ostale sudionike u kreditu; 
Ako se procijeni potrebnim, Banka može tražiti i dodatne instrumente osiguranja. 
Banka ima diskrecijsko pravo i odbiti traženi kredit, bez dodatnog obrazloženja.
Primjena uvjeta

Ovi Uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima Jadranske banke d.d. Šibenik u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama, koji su na snazi ,kao i drugim aktima Banke kojima se propisuje kreditno poslovanje s fizičkim osobama te će se na sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjivati Opći uvjeti.
Primjenjuju se od 22.10.2018.godine i objavljeni su na službenim stranicama Banke http://www.jadranska-banka.hr/
Kontakt telefon
022/242-140; 022/242-298

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u valuti KN)

 Valuta kredita   KUNE
 Glavnica kredita  100.000,00
 Rok otplate  4 godine
 Mjesečni anuitet  2.441,29 KN
 Kamatna stopa*  8,00%
 Efektivna kamatna stopa  8,27%
 Interkalarna kamata**  591,78 KN
 Kamata za razdoblje otplate kredita  17.773,85 KN
 Ukupan iznos za otplatu***  118.365,63 KN
 Ostali troškovi****  0 KN

*Kamatna stopa je godišnja, fiksna i nije podložna promjenama za trajanja ugovornog odnosa.
** Iznos interkalarne kamate izračunat je uz pretpostavku da je kredit plasiran 15. dana u mjesecu
*** Ukupan iznos za otplatu uključuje interkalarnu kamatu, glavnicu kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koje bi Korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita
**** Ostali troškovi ne sadrže trošak javnog bilježnika za solemnizaciju instrumenata osiguranja. 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax