Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Stambeni krediti

Stranica prilagođena printeru
srijeda, 23. siječanj 2019.

OBRAZAC O INFORMACIJAMA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA O DUGOROČNOM NAMJENSKOM STAMBENOM KREDITU

1. Podaci o vjerovniku 
 Jadranska banka d.d. Šibenik
 Adresa sjedišta
 Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik
 Matični broj
 3019349
 OIB
 02899494784
 BIC/SWIFT
 JADRHR2X
 Telefon
 +385 22 242 242
 Fax
 +385 22 331 798
 E-mail
 banka@jaba.hr
 Internet stranica
 www.jadranska-banka.hr

2. Opis glavnih značajki kreditnog proizvoda
Vrsta kredita
Nenamjenski stambeni kredit
Korisnik kredita

Korisnik kredita u JADRANSKOJ BANCI d.d. Šibenik (dalje: Banka) može biti radno aktivna fizička osoba ili umirovljenik.
Minimalna starosna dob sudionika u kreditnom poslu je 18 godina.
Korisnik kredita koji je radno aktivan u trenutku konačne otplate kredita ne može biti stariji od 67 godina.
Korisnik kredita koji je u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit korisnik mirovinskog primanja, u trenutku konačne otplate kredita ne može biti stariji od 72 godine i ne može podnijeti zahtjev za kredit ako je stariji od 65 godina.
Ostali sudionici u kreditnom poslu

Ostali sudionici u kreditnom poslu mogu biti solidaran dužnik i solidarni jamci.
Sudionici koji su radno aktivni u trenutku konačne otplate kredita ne mogu biti stariji od 67 godina.
Sudionici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit korisnici mirovinskog primanja, u trenutku konačne otplate kredita ne mogu biti stariji od 72 godine i ne mogu sudjelovati u kreditnom poslu ako su u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit stariji od 65 godina.
Namjena i iznos kredita
(u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita)

  1. Adaptacija, rekonstrukcija: od 10.000,00 do 70.000,00 EUR
  2. Kupnja, građenje, građenje i nadzor stambenih nekretnina, kupnja i adaptacija, kupnja i rekonstrukcija: od 10.000,00 do 265.000,00 EUR
  3. Otplata ranije realiziranih stambenih kredita u Banci ili u drugim bankama: Iznos – ovisno o namjeni za koju je kredit bio realiziran, a unutar razreda iznosa prema namjenama iz točaka 1 i 2 ovih Uvjeta
Rok otplate
Od 24 do 360 mjeseci
Poček
Do 12 mjeseci
Kamatna stopa

3,60% godišnje
Kamatna stopa je promjenjiva, a određena je Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju s građanima. Čini je 6-mjesečna (slovima: šestomjesečna) Nacionalna referentna stopa jedan (u daljnjem tekstu: 6M NRS1) objavljena u studenom prethodne godine, odnosno u svibnju tekuće godine za valutu EUR i fiksni dio u visini od 3,15% (slovima: tricijelapetnaestposto) godišnje.
Za vrijeme ugovorenog perioda otplate kredita Banka ima pravo povećati visinu kamatne stope, ali samo na način i u rokovima te po pravilima za promjenu kamatne stope iz Metodologija utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba te naknada kod fizičkih osoba.
Način obračuna kamatne stope

Kamate na kredit obračunavaju se u EUR mjesečno (dekurzivno po proporcionalnoj metodi), a naplaćuju se u kunama po srednjem tečaju za EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja kamate, koja je sadržana u anuitetima i dospijeva na naplatu zajedno s njima.
Zatezna kamata

U visini zakonske zatezne kamate, koja je promjenjiva sukladno prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana, izračunatoj za referentno razdoblje, koju utvrđuje HNB i objavljuje svakog 1.siječnja i 1.srpnja u „Narodnim novinama“.
Rizik promjenjive kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je u skladu s Metodologijom utvrđivanja kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba, a sastoji se od promjenjivog i fiksnog dijela.
Promjenjivi dio kamatne stope se sastoji od referentne kamate koju čini 6-mjesečni NRS1 za EUR kojeg periodično utvrđuje i objavljuje Hrvatska udruga banaka na stranicama www.hub.hr, te se mijenja ovisno o promjeni stope referentne kamate.
Npr. rast referentne kamatne stope uz koju je vezana kamatna stopa po ugovorenom kreditu može utjecati na rast mjesečne vrijednosti anuiteta i utjecati na financijski položaj potrošača i sposobnost otplate kredita, ali i obrnuto (njezinim smanjenjem smanjit će se i iznos anuiteta).
Vjerojatnost promjene kamatne stope je veća što je duže ugovoreno razdoblje.
Rizik promjene tečaja

Kredit se odobrava u valuti EUR, a isplaćuje u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan puštanja kredita u tečaj. Za sve uplate i isplate po kreditu koristi se važeći srednji tečaj HNB-a na dan uplate/isplate.
Krediti uz valutnu klauzulu u EUR podložni su riziku promjene tečaja. Tečajni rizik predstavlja neizvjesnost vrijednosti domaće valute u odnosu na vrijednost strane valute radi promjene deviznog tečaja. Naime, pod utjecajem raznih ekonomskih i političkih činilaca te promjene potražnje i ponude za devizama, devizni tečaj podložan je fluktuacijama koje dovode do odstupanja stvarne vrijednosti jedne (ugovorene) valute i druge valute (u kojoj se vrši isplaćivanje). Ovakav rizik promjene tečaja može realno smanjiti ili uvećati odnos vrijednosti dviju valuta, a samim time i iznos ugovorene veličine obveza ili potraživanja kao što je iznos otplate kredita.
Naknada za obradu zahtjeva
Bez naknade
Otplata

Krediti se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima iskazanim u EUR, u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan uplate, prema planu otplate kredita koji je sastavni dio Ugovora. Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita.

Prijevremena otplata kredita

Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti samo uz pismeni zahtjev i uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu, koji su važeći u trenutku prijevremene otplate kredita i uz sklapanje posebnog dodatka Ugovora kod prijevremene djelomične otplate kredita.
Ostale naknade koje proizlaze iz Ugovora o kreditu

Naplaćuju se sukladno Odluci o naknadama Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama – građanima.
Dodatni troškovi

Korisnik kredita snosi troškove javnog bilježnika sukladno javnobilježničkoj tarifi, a koji uključuje trošak ovjere solmenizacije sporazuma o zasnivanju založnog prava i solmenizacije Izjave o zapljeni po pristanku dužnika i zadužnice. Ovisno o ugovorenim instrumentima osiguranja, korisnik kredita može imati i troškove procjene vrijednosti nekretnine, police osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu i police osiguranja korisnika kredita.
Pravo na odustajanje od Ugovora o kreditu

Korisnik kredita može odustati od Ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana počevši od dana sklapanja Ugovora, ali je o tome, prije isteka navedenog roka, dužan pisanim putem izvijestiti Banku.
Korisnik kredita, u slučaju odustanka od Ugovora, ako je iskoristio kredit, dužan je bez odgode i ne kasnije od 30 (trideset) dana od dana kada je Banci poslao pisanu obavijest o odustanku, otplatiti Banci glavnicu kredita, kamatu na kredit te interkalarnu kamatu za razdoblje od dana korištenja pa do dana otplate kredita.
Rok korištenja

Kredit se može koristiti nakon potpisa Ugovora o kreditu te nakon što Korisnik kredita uruči sve instrumente osiguranja vraćanja kredita, a na dan koji odredi Banka, prema svojim mogućnostima.

Korisnik kredita dužan je zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 45 dana od dana odobrenja kredita, u protivnom gubi pravo na kredit. Ako se kredit koristi za građenje, građenje i nadzor, rekonstrukciju, adaptaciju, kupnju i adaptaciju te kupnju i rekonstrukciju, rok korištenja je do 12 mjeseci računajući od dana prvog korištenja
Način korištenja

Bezgotovinskom isplatom na transakcijski račun Korisnika kredita sa kojega će se izvršiti daljnja plaćanja sukladno namjeni:
  • Kod kupnje stambene nekretnine - iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun naznačen u kupoprodajnom ugovoru koji je ovjeren kod javnog bilježnika.
  • Kod građenja, građenja i nadzora, rekonstrukcije – isplata na račun korisnika kredita do maksimalno 40% iznosa kredita uz uvjet da taj iznos ne prelazi vrijednost zemljišta, odnosno nekretnine koja se daje u zalog, a ostatak iznosa na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna i na račun korisnika kredita ako računima korisnik može pravdati korištenje vlastitih sredstava za navedene namjene u prethodna 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu. Isplata na račun korisnika kredita za građenje, građenje i nadzor, rekonstrukciju može biti do 100% iznosa kredita uz zalog na zamjenskoj nekretnini, poštujući pravila omjera iznosa kredita i vrijednosti nekretnine (LTV).
  • Kod adaptacije – isplata na račun korisnika kredita može biti do 100% iznosa kredita uz uvjet upisa hipoteke na nekretnini, poštujući pravila omjera iznosa kredita i vrijednosti nekretnine (LTV).
  • U slučaju otplate ranije realiziranih stambenih kredita u drugim bankama kredit se isplaćuje direktno na račun kredita u drugoj banci temeljem pisma namjere.
Posljedice nepoštivanja i neizvršenja obveza iz ugovora o kreditu

Na sve dospjele, a nepodmirene obveze, Banka će za razdoblje zakašnjenja sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, obračunavati i naplaćivati zateznu kamatu od dospijeća po stopi zakonske zatezne kamate. U slučaju neispunjenja obveze plaćanja korisnik kredita se obavještava putem obavijesti i opomene čiji se trošak ne naplaćuje. Posljedica izostalih/zakašnjelih uplata za korisnika kredita može biti blokada svih računa odnosno prisilna prodaja nekretnine.
Kreditna sposobnost
Kreditna sposobnost utvrđuje se sukladno internim aktima Banke.
Primjena uvjeta

Ovi Uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima Jadranske banke d.d. Šibenik u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama, koji su na snazi ,kao i drugim aktima Banke kojima se propisuje kreditno poslovanje s fizičkim osobama te će se na sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjivati Opći uvjeti. Primjenjuju se od 22.10.2018.godine i objavljeni su na službenim stranicama Banke http://www.jadranska-banka.hr/
Kontakt telefon
022/242-140; 022/242-298

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u valuti EUR)

 Valuta kredita   EUR
 Glavnica kredita  70.000,00
 Rok otplate  30 godina
 Mjesečni anuitet  318,25 EUR
 Naknada za obradu kredita u %  Nema naknade
 Iznos naknade za obradu kredita u EUR (1EUR=7,40 KN)  0,00 EUR
 Kamatna stopa*  3,60%
 Efektivna kamatna stopa  3,66%
 Interkalarna kamata**  207,12 EUR
 Kamata za razdoblje otplate kredita  44.778,27 EUR
 Ukupan iznos za otplatu***  114.778,27 EUR
 Ostali troškovi****  0 KN

*Kamatna stopa je godišnja, promjenjiva. Sastoji se od fiksnog dijela (3,15% za klijente,) i varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR. Banka promjenjivi dio kamatne stope usklađuje dva puta godišnje 01.01. i 01.07. sukladno kretanju 6MNRS1 za EUR (Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja bankovnog sektora za EUR koji objavljuje Hrvatska udruga banaka na svojim internet stranicama)
** Iznos interkalarne kamate izračunat je uz pretpostavku da je kredit plasiran 15. dana u mjesecu
*** Ukupan iznos za otplatu uključuje interkalarnu kamatu, naknadu i glavnicu kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koje bi Korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća trenutna promjenjiva kamatna stopa.
**** Ostali troškovi ne sadrže trošak javnog bilježnika za solemnizaciju instrumenata osiguranja te trošak police osiguranja nekretnine 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 22-01-2019
developed by lemax