Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Krediti za dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta

Stranica prilagođena printeru
utorak, 16. siječanj 2018.
KORISNICI KREDITA

 • sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti nositelji kreditnog posla. 
NAMJERA KREDITIRANJA

 • adaptacija nekretnine Banka kreditira do 100% iznosa utvrđenog po ponudama izvođača radova i/ili troškovnika materijala, a do maksimalno 50 % procijenjene vrijednosti nekretnine 
 • rekonstrukcija starog objekta do maksimalno 120 % procijenjene sadašnje vrijednosti nekretnine 

KAMATNA STOPA

 • 4,29% godišnja, promjenjiva za klijente Banke 
 • 4,94% godišnje, promjenjiva za ostale

IZNOS I ROK OTPLATE

 • za kredite od EUR 10.000,00 do EUR 20.000,00 rok otplate je od 37 mjeseci do 10 god
 • za kredite od EUR 20.001,00 do EUR 50.000,00 rok otplate je od 37 mjeseci do 20 god

NAKNADA ZA OBRADU KREDITA

 • Bez naknade za osobe koje imaju status klijenta. 
 • 1,5% od iznosa kredita, max. 3.500,00 kuna za osobe koje nemaju status klijenta Banke. 
 • Naknada se plaća vlastitim sredstvima, a naplaćuje jednokratno, prilikom korištenja kredita 

UTVRĐIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI

Kreditno sposobna je ona fizička osoba kojoj zbroj svih mjesečnih anuiteta (uključujući anuitet za traženi kredit) ne prelazi 1/3 stalnog mjesečnog primanja. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti i druge kreditno sposobne osobe, u svojstvu sudužnika. Kreditno su sposobni ukoliko zbroj svih mjesečnih anuiteta ne prelazi 1/3 njihovih zbrojenih mjesečnih primanja. 
U slučaju kad tražitelj kredita ima plaću veću od republičkog prosjeka njegova se kreditna sposobnost izračuna na način da je kreditno sposoban ako mu nakon odbijanja zbroja svih mjesečnih anuiteta od mjesečne plaće ostaje minimalno 2/3 republičkog prosjeka.

Mjesečna primanja svakog sudionika u kreditu moraju iznositi minimalno 2.000,00 HRK 

KORIŠTENJE I ISPLATA KREDITA

Isplata kredita je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan korištenja. Krediti se ugovaraju s valutnom klauzulom u EUR, odnosno, povrat obveza obračunava se po srednjem tečaju za EUR na dan plaćanja. 
Rok korištenja kredita je 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.Kredit se isplaćuje direktno na račun izvođača radova temeljem izvornih računa.

Banka može kod kredita za adaptaciju i rekonstrukciju odobriti isplatu u gotovini do 100% iznosa odobrenog kredita izravno na račun Korisnika kredita, uz naknadu 1% na isplaćeni iznos u gotovini. Naknada se plaća vlastitim sredstvima, a naplaćuje jednokratno, prilikom korištenja kredita.

OTPLATA KREDITA

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima iskazanim u EUR, u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan uplate, prema planu otplate kredita koji je sastavni dio Ugovora. Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita. 

Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti samo uz pismeni zahtjev i uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu, koji su važeći u trenutku prijevremene otplate kredita i uz sklapanje posebnog dodatka Ugovora. 

INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 

OSNOVNI

 • Dvije osobne bjanko mjenice Korisnika kredita potpisane od strane sudužnika ako je isti uključen u kredit s mjeničnim očitovanjem. 
 • Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu. 
 • Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu. 
 • 10% pologa iz vlastitih sredstava ili 1 kreditno sposoban jamac (ne uzima se kada postoje dodatni instrumenti osiguranja). 

20.001,00 do 200.000,00 EUR - uz osnovne instrumente osiguranja potrebni su i dodatni

DODATNI 

 • založno pravo (hipoteka) na nekretnini u korist Banke. 
 • Polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke (mora pokrivati osnovne rizike) 
 • Dvije obiteljske mjenice s mjeničnim očitovanjem potpisane od strane Korisnika kredita kao akceptanta i bračnog druga Korisnika kredita kao trasanta (uz popis imovine) 

NAKNADA ZA GOTOVINSKU ISPLATU

1% od iznosa kredita bez obzira na status Klijenta. 
Naknada se plaća vlastitim sredstvima, a naplaćuje jednokratno, prilikom korištenja kredita. 

Iznos mjesečnih anuiteta po stambenim kreditima uz godišnju kamatnu stopu 4,29 %


    Rok otplate
Iznos kredita EUR kamatna stopa 5 god 10 god 15 god 20 god
10.000,00 4,29 % 185,48 102,63 -- --
20.000,00 4,29 % 370,95 205,26 -- --
30.000,00 4,29 % 556,43 307,89 226,29 186,41
40.000,00 4,29 % 741,91 410,52 301,72 248,55
50.000,00 4,29 % 927,38 513,15 377,15 310,69
 

Izračun kredita
Izračun štednje
Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | FAQ | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 16-01-2018
developed by lemax